INRS fysieke belasting

INRS methode risicoanalyse fysieke belasting

Wat is INRS?

De INRS methode voor fysieke belasting is een stappenplan om ergonomische risicofactoren snel te screenen en scoren. INRS is het nationaal onderzoeksinstituut in Frankrijk voor arbeidsongevallen en beroepsziekten. Om een risicoanalyse voor de fysieke belasting uit te voeren, stellen ze vier stappen voor:

1. Identificeren en hiërarchie van fysieke belasting
2. Analyse van fysieke belasting
3. Preventiemaatregelen
4. Evaluatie van de genomen acties

INRS analysemethode fysieke belasting (.pdf)
INRS methode fysieke belasting (.xslx)

Hoe werkt de INRS methode fysieke belasting?

1. Identificeren en prioritiseren van de fysieke belasting

Een werkgroep van medewerkers kan de werkposten met risico’s op vlak van ergonomie identificeren door middel van vier sleutelvragen:
– Is er ziekteverzuim omwille van locomotorische klachten?
– Moet men tillen, verplaatsen, trekken en duwen, extreme houdingen?
– Zijn er taken waarbij snelheid en ritme zijn opgelegd door collega/machine?
– Zijn er problemen met arbeidsmiddelen, onverwachte gebeurtenissen, kwaliteit?

Om een hiërarchie of prioriteit te kunnen toekennen aan de verschillende werkposten of taken, dient een screeningslijst overlopen te worden. Deze wordt ingevuld voor de activiteiten zoals ze in realiteit gebeuren. De lijst bestaat uit twee delen: objectieve data van gezondheidsdienst en subjectieve inschatting van vijf indicatoren voor fysieke belasting.

INRS screeningmethode fysieke belasting (.pdf)

2. Analyse van de fysieke belasting

In de analysefase worden dezelfde vijf indicatoren van de fysieke belasting meer in de diepte bekeken. De kwantitatieve beoordeling van de indicatoren gebeurt best op basis van een overleg met de medewerkers, een observatie van de situatie, een subjectieve evaluatie en gemeten waarden. Elke indicator wordt gequoteerd op vier niveaus:

INRS risicoscores

De analyse dient vooral als tool voor evaluatie en overleg. De resultaten dienen als basis om de prioriteiten voor preventiemaatregelen vast te leggen. Een werkgroep stelt een actieplan op in overeenstemming met de kosten en de bedrijfscultuur.

INRS Analysemethode fysieke belasting (.pdf)
INRS blanco invulblad analysemethode (.pdf)
INRS digitaal invulblad analysemethode (.xslx)

3. Preventiemaatregelen

Het onderzoeken van de preventiemaatregelen gebeurt op een participatieve manier volgens de preventiehiërarchie: voorkomen risico, risico bij de bron aanpakken, werk aanpassen aan mens, meer risico vervangen door minder risico, collectieve boven individuele bescherming en geschikte opleiding geven.

Oplossingen situeren zich op het niveau van de organisatie, techniek en werkmethode. Om de fysieke belasting te verminderen kan men zich richten op het ontwerp of aanpassing van de werkpost en het ontwerp van de gefabriceerde producten en hulpmiddelen. Voor elke indicator wordt richting gegeven aan preventiemaatregelen op vlak van ontwerp, exploitatie en aandachtspunten.

4. Evaluatie van de genomen acties

Bij preventiemaatregelen gaat meestal de aandacht naar het uitvoeren en het opvolgen ervan. Toch is ook het evalueren van het effect belangrijk voor het verder ontwikkelen, naar waarde schatten en communiceren van de preventiemaatregelen.

De evaluatie laat toe stil te staan bij de manier van dynamische risicobeheersing om zo een preventiecultuur te creëren. De evaluatie omvat drie stappen: begin- en eindsituatie, tussentijdse evolutie en het vervolg op de actie.

– Begin- en eindsituatie.
Om een verbetering te kunnen aantonen, dient de beginsituatie duidelijk bepaald te zijn. De screenings- of analysevragenlijst van deze methode kunnen daarbij helpen. Andere parameters kunnen zijn: werkverlet, productiviteit, Borgscore, aantal weggewerkte rode posten, aantal ingevoerde hulpmiddelen, economische opbrengst, enz… Een goede evaluatie combineert parameters die invloed hebben op de medewerker (vb. aantal lichamelijke klachten), het bedrijf (vb. verloop) en de productie (vb. productiviteit).

– Tussentijdse evolutie. Het evalueren van de eindsituatie kan op regelmatige tijdstippen gebeuren om acties op te volgen. De tussentijdse beoordelingen laten toe om nog bij te sturen op basis van effectiviteit.

– Vervolg op de actie. De evaluatie dient om een ergonomiecultuur te promoten door het effect van de preventieve acties aan te tonen voor het welzijn van de medewerkers en de kwaliteit van het werk. Zo wordt het systeem van iteratief screenen, analyseren en acties nemen verankerd in het bedrijf.

De voorgestelde aanpak van het INRS om een risicoanalyse ergonomie uit te voeren is participatief en duurzaam. Bedoeling is om de screening regelmatig te doorlopen met de medewerkers en preventieve acties verder op te volgen.

 

Meer info: Handleiding INRS (.pdf)