LiFFT methode

LiFFT – Lifting Fatigue Failure Tool

Wat is LiFFT?

De LiFFT tool is een methode om het risico op overbelasting van de rug door het manueel tillen te beoordelen. Deze Amerikaanse online tool is gebaseerd op de “fatigue failure theorie”. Deze theorie bestudeert de cumulatieve schade aan weefsel door herhaalde belasting. Lage rugpijn wordt zo veroorzaakt door een optelsom van allemaal kleine beschadigingen aan de tussenwervelschijf door deze steeds weer te belasten. Specifiek houdt de methode rekening met de interactie tussen de kracht en herhaling tijdens het tillen.

De LiFFT tool is gevalideerd met de data van twee epidemiologische studies. Het aantal aandoeningen aan de lage rug en rugpijn werd vergeleken met de score van de LiFFT tool. De cumulatieve schade aan de rug blijkt een goede parameter voor rugpijn te zijn. Jobs met een hoog risico  worden gedefinieerd als meer dan 12 letsels per 200 000 gewerkte uren.

www.lifft.pythonanywhere.com

Hoe werkt de LiFFT tool?

Het doel van de LiFFT tool is om de dagelijkse rugbelasting te bepalen. Basis is de berekening van de gecumuleerde schade aan de rug, die de waarschijnlijkheid bepaalt dat een job hoog risicovol is. Het enige wat nodig is om de LiFFT tool zijn drie parameters:

  • Gewicht van de last
  • De grootste horizontale afstand van de heup tot het zwaartepunt van de last
  • Aantal herhalingen per dag van deze taak

De LiFFT tool laat eenvoudig toe om meerdere taken met elkaar te combineren. De dagelijkse belasting van alle taken samen geeft dan de totaalscore. Per deeltaak kan men het aandeel in de totale belasting van de rug zien als percentage. Zo weet men welke specifieke taak het meest belastend is.

Bij sterk variërende tiltaken, zoals het uitzetten in een supermarkt, wordt voorgesteld om te werken met gewichtscategorieën en per categorie het aantal keer tillen te tellen en de gemiddelde horizontale reikafstand. Waar elke deeltaak op zich aanvaardbaar scoort, zal de totale belasting op een dag toch serieus oplopen.

Voorbeeld enkelvoudige tiltaak

De job bestaat uit 760 keer per dag een gewicht van 10kg tillen. De maximale reikafstand is 40cm. De tool berekent automatisch de belasting op de rug en de waarschijnlijkheid op een hoog risicovolle job. In dit voorbeeld is dat 40%. Dat is een oranje job.

LiFFT voorbeeld voor enkelvoudige taak

Voorbeeld meerdere tiltaken

Een medewerker voert drie verschillende tiltaken uit op een dag.

  • 420 keer 5kg tillen met reikafstand 5,5cm
  • 75 keer 22kg tillen met reikafstand van 7cm.
  • 50 keer 27kg tillen met reikafstand van 9cm

De gecombineerde waarschijnlijkheid op overbelasting is 51%. Dat is een rode score. Verder maakt de tool duidelijk dat de derde tiltaak voor 81% bijdraagt tot deze totaalscore. Gewichten boven 25kg zijn nooit een goed idee. Door de reikafstand van deze taak te verminderen tot 6cm, zal het totale risico op overbelasting reeds dalen tot 38%.

LiFFT voorbeeld van gecombineerde tiltaak

Voorbeeld hoog variabele tiltaken

In dit geval maakt men gewichtscategorieën, bijvoorbeeld 0-5kg, 5-10kg, 10-15kg, enz… Per categorie telt men het aantal tilhandelingen. In de tool neemt men steeds de bovengrens van de gewichtscategorie, bijvoorbeeld 5kg en de maximale reikafstand. In dit voorbeeld:

LiFFT voorbeeld van hoog variable tiltaak

Sterktes

Eenvoud. Er is geen voorkennis vereist om deze methode te kunnen toepassen. Men vult de parameters in en alles gebeurt automatisch op een gebruiksvriendelijke website.

Gecombineerde tilbelasting. Het combineren van de belasting van meerdere tiltaken op expertniveau is steeds omslachtig. Bij de LiFFT tool is dat niet meer het geval omdat alles automatisch wordt berekend.

Wetenschappelijke onderbouwing. De methode is gevalideerd op basis van twee epidmiologische studies. Een hoge score betekent dus effectief een hoger risico op overbelasting.

Zwaktes

Nauwkeurigheid. De horizontale reikafstand is een heel bepalende factor. In de berekening heeft 5cm reeds een groot effect. In praktijk is dat een heel klein verschil wanneer men dezelfde tiltaak meerdere keren spontaan laat uitvoeren.

Maximum gewicht. De methode bouwt geen limiet in voor een maximum gewicht. Dat betekent dat tillen boven de 25kg toelaatbaar is, zelfs tot 50kg op voorwaarde dat de frequentie laag blijft.

Praktijk. Hoe meer men de parameters vereenvoudigt, hoe verder men van de praktijk komt af te staan. Het effect van koude, torsie, grip op de last, enz… hebben geen effect op de LiFFT beoordeling.