ESG en ergonomie

ESG en ergonomie

Ergonomie helpt om de ESG doelstellingen van een onderneming te realiseren. ESG staat voor environment, social en governance. Dit zijn drie factoren van duurzaam of maatschappelijke verantwoord ondernemen. Het is vooral aan de sociale of maatschappelijke dimensie dat ergonomie zijn bijdrage kan leveren. Het managen van fysieke belasting draagt bij tot duurzame loopbanen voor zoveel mogelijk mensen. Op die manier kan ergonomie ook mee de maatschappelijke uitdaging van ziekteverzuim aanpakken.  

ESG – Veiligheid en gezondheid

Binnen de wereld van veiligheid en gezondheid op het werk, speelt ergonomie vooral zijn rol in het ontwerpen van werk zonder fysieke en mentale piekbelastingen. Als ontwerpdiscipline heeft ergonomie vooral een preventieve impact bij nieuwe werkposten en -organisaties. Om bij te dragen aan duurzame loopbanen dient men hier nog veel meer op in te zetten. Een reactieve aanpak van fysieke overbelasting vraagt veel tijd en geld, wat niet echt duurzaam is. Gezond werken is vandaag een basisrecht en vastgelegd in internationale standaarden.

De sleutel ligt in het ontwerp van werkbaar werk, ook voor de fysieke jobs. Met een aanvaardbare belasting kunnen medewerkers het werk tot aan hun pensioen blijven doen, vallen ze minder uit en kunnen ze makkelijker re-integreren. Duurzaamheid is daarbij ook een antwoord op de krapte op de arbeidsmarkt.

ESG – Inclusie en diversiteit

Duurzame jobs betekent ook dat men tijdens het ontwerpen rekening houdt met zoveel mogelijk mensen. Inclusieve ergonomie bekijkt groot en klein, jong en oud, man en vrouw, mensen met en zonder beperking. Het is bijvoorbeeld geen oplossing om oudere medewerkers enkel lichtere taken te laten uitvoeren, waardoor de zwaardere taken overblijven voor de jongere medewerkers. Zo houdt men een vicieuze cirkel in stand, de jongere medewerkers van vandaag zijn immers de oudere van morgen.

Werkposten zijn ook nog vaak ontworpen op maat van de gemiddelde man die 100% gezond is. Een duurzamer uitgangspunt is bijvoorbeeld de vrouw als referentie te nemen in een ontwerp zodat reikafstanden en krachten voor zoveel mogelijk mensen doenbaar zijn. Daarbij kijkt men ook naar mensen in een rolstoel die reiken en kracht zetten vanuit een zittende houding. Universal design of design for all streven naar oplossingen voor een zo groot mogelijke groep mensen.

Het concept van de 100% gezonde medewerker is vandaag ook niet meer duurzaam. Daarbij is iemand volledig geschikt voor de job of niet. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt zal men medewerkers proberen te behouden in de onderneming, ook als die niet (meer) op hun maximum presteren. Men moet daarom inzetten op duurzame loopbanen voor alle medewerkers. Dat vraagt ook een andere manier van denken op het niveau van de maatschappij.

ESG – Beheersen van risico’s

Bedrijven brengen ook de risico’s in kaart die hun activiteiten kunnen bedreigen. Een calamiteit of verandering van wetgeving zijn hier voorbeelden van. Dit gaat dus veel verder dan de welzijnsrisico’s. Toch vormt ziekteverzuim één van die uitdagingen. Wanneer naast verantwoordelijkheid ook meer de kosten richting werkgever geschoven worden, dan heeft dit een grote impact. De overheid legt sterk de focus op ziekteverzuim en re-integratie. Het is aan de bedrijven om een collectief re-integratiebeleid op te stellen om medewerkers zoveel mogelijk te re-integreren. Daarin speelt ergonomie ook een belangrijke rol. Enerzijds door het ontwerpen van werkbare jobs ontstaan er meer mogelijkheden en anderzijds door het aanpassen van bestaande werkposten kan men beter re-integreren.

De krapte op de arbeidsmarkt is zo een andere uitdaging in de sectoren met veel fysiek werk. Goede werkomstandigheden zorgen ervoor dat men een aantrekkelijke werkgever is. Daardoor kan men ook mensen langer met goesting aan het werk houden. Tegelijk zijn oudere medewerkers ook vaker langdurig ziek en zo hangt alles aan elkaar. Daarin kan ergonomie nog meer zijn troeven uitspelen.

Sustainable development goals

Binnen duurzame ontwikkeling zijn er 17 doelen geformuleerd. Daarbij zijn er vier die uitgesproken een link hebben met ergonomie.

3. good health and wellbeing
5. gender equality
8. decent work and economic growth
9. industry, innovation and infrastructure

Ergonomisch werken draagt bij tot een goede gezondheid en welzijn van de medewerkers. Daarbij dient het werk zowel door mannen als vrouwen gedaan kunnen worden. Dat is een belangrijk uitgangspunt bij het ontwerpen van werkposten en -organisaties. Goede werkomstandigheden houden de mensen aan het werk en bij het bedrijf. Innovatie biedt ook op vlak van ergonomie heel wat mogelijkheden om de fysieke belasting aan te pakken.