Risicoanalyse ergonomie

Een risicoanalyse ergonomie is het hele proces vanaf het opsporen tot en met het aanpakken van ergonomische risico’s. Een risicoanalyse ergonomie kent daarbij vijf stappen (OBAMA):

  1. Opsporen: inventariseren van ergonomische risico’s
  2. Bespreken: kwalitatief inzoomen op risicofactoren
  3. Analyseren: kwantitatief berekenen van het ergonomisch risico
  4. Meten: objectiveren van risico’s
  5. Aanpakken: alle stappen zijn gericht op oplossingen

Opsporen

Het opsporen of inventariseren van ergonomische risico’s is steeds de eerste stap van een risicoanalyse. Men observeert een taak of functie en overloopt dan welke risico’s allemaal van toepassing zijn. Dit is belangrijk om vervolgens gericht te zoeken naar oplossingen en tijdens het analyseren de gepaste methode te kiezen.

Methode: Ergonomie Check

Bespreken

Na het opsporen van risico’s gaat men deze verder bespreken met de medewerkers. Zo krijgt men meer inzicht in de verschillende risicofactoren en mogelijke oplossingen. De medewerkers zijn immers de experts van hun job. Bij het tillen van lasten kunnen ze bijvoorbeeld uitleg geven over de herhaling, gewicht, houding, hanteerbaarheid en omstandigheden. Deze participatieve risicoanalyse levert een schat aan kwalitatieve informatie op. Deze info kan door leidinggevende, ontwerper, interne preventieadviseur of ergonoom verzameld worden.

Methode: Focus Ergonomie

Analyseren

Bij een structurele aanpak van ergonomie hoort ook het analyseren, evalueren of kwantificeren van de ergonomische risico’s. Het omzetten van het risico in een puntenscore zorgt er immers voor dat de prioriteiten zichtbaar worden, alsook het effect van preventiemaatregelen. Om een structurele aanpak over meerdere jaren te kunnen uitwerken, gaat men risico’s kwantitatief berekenen. Dit levert dan een score per risico op of één geïntegreerde score.

Methode: KIM methodeWHI

Meten

Om ergonomische knelpunten of oplossingen meer in de diepte te bestuderen, kan men vervolgens ergonomische risico’s meten. Dit is vooral interessant om het effect van verbeteringen in kaart te brengen vooraleer men grote investeringen gaat doen. Analysemethodes hebben snelheid en eenvoud als voordeel, maar zijn daardoor ook ruwer. Metingen maken de details wel zichtbaar.

Methode: houdingsanalyseEMGdynamometriehartslag

Aanpakken

Een risicoanalyse ergonomie heeft steeds als doel om de ergonomische risico’s effectief aan te pakken. Oplossingen of maatregelen maken daarom een wezenlijk deel uit van de risicoanalyse. Zonder oplossingen is een risicoanalyse ergonomie immers niet af.

Methode: TOP aanpak

Risicoanalyse ergonomie met oplossing volgens TOP strategie

Risicoanalyse:
RA tillenRA trekken en duwenRA repetitief werkRA beeldschermwerkRA staand werken