Overbelastingsgraad

Ergonomie is efficiënt werken op een gezonde manier. Winst in productiviteit is eenvoudig uit te drukken in een cijfer en werkt overtuigend. Ziekteverzuim ten gevolge van fysieke overbelasting op het werk is echter veel minder tastbaar. Hoe kan men dit zichtbaar maken? De collega’s van veiligheid bieden inspiratie: “fysieke overbelastingsgraad” en het “ernstig ziekteverzuim”.

Fysieke overbelastingsgraad

Hoewel arbeidsongevallen nog geen 10% van de afwezigheden op het werk verklaren, zijn ze heel zichtbaar. De ernstgraad en frequentiegraad zijn een uniform cijfer waarmee een bedrijf zijn veiligheidsbeleid kan aftoetsen. Op eenzelfde manier zou een fysieke overbelastingsgraad kunnen opgemaakt worden: het aantal gevallen (frequentie) en het aantal dagen (ernst) ziekteverzuim ten gevolge van fysieke overbelasting per 1 miljoen gepresteerde werkuren.

De gedachte klinkt eenvoudig, maar blijkt in praktijk niet evident. De personeelsdienst kent het absenteïsme, maar niet de oorzaak ervan. Het zou interessant zijn om te weten of het door een griepje, overbelasting van rug/bovenste ledematen of door stress/burn-out kwam. Om de privacy van de werknemer te beschermen mag de werkgever de reden van afwezigheid niet vragen.

Het medisch onderzoek bij de arbeidsarts garandeert die privacy wel, alsook het medisch beroepsgeheim. Cijfers uit het periodiek onderzoek zijn echter minder nauwkeurig omdat een werknemer zich niet altijd de afwezigheid of de exacte duur ervan herinnert. Een beeldschermwerker komt zelfs niet meer op onderzoek. Andere optie zijn de werkhervattingsonderzoeken waaruit men de verdeling van het lang ziekteverzuim (>1 maand) kan achterhalen.

De discussie gaat ook over hoe ver “privacy” gaat. Voor het opstellen van een overbelastingsgraad is immers geen medische diagnose nodig, de indeling fysiek/mentaal/ziekte volstaat. Kan de werknemer niet zelf beslissen of hij/zij al dan niet deze ruwe info wil geven. Vaak is het toch via informele kanalen geweten of het staat op sociale media te blinken… Wil men gericht knelpunten aanpakken, dan moet ergonomie meer zichtbaar worden.

Het “ernstig” verzuim

De collega’s van veiligheid laten echter nog een andere optie zien om fysieke/mentale overbelasting aan te pakken. Bij een ernstig arbeidsongeval is de werkgever verplicht een omstandig verslag te maken en de inspectie hierover te informeren. Langdurig ziekteverzuim, langer dan één maand, passeert zonder problemen. De reflex om de belasting van het werk te bekijken, is zeker niet standaard. De oorzaken van overbelasting liggen inderdaad mogelijks ook buiten het werk, maar het is op zijn minst de moeite na te kijken welk aandeel de werkomstandigheden hebben. Dat is de gedachte van preventie, om het in de toekomst te voorkomen.

Fedris, het voormalige Fonds van Beroepsziekten, maakt een gelijkaardige oefening. Bij een erkende beroepsziekte is het duidelijk dat de aandoening werkgerelateerd is. De tendinopathieën aan de bovenste ledematen (RSI) staan op nummer één van erkende beroepsziektes, met rugpijn op drie. De fysieke overbelasting wordt als bewezen geacht. Waar het nu stopt met een extra uitkering voor het slachtoffer, zou er ook verder gekeken moeten worden naar preventiemaatregelen. Het Fonds heeft ook een preventieve rol, dus het lijkt aannemelijk dat samen met het bedrijf te doen. Dat gebeurt nu beperkt bij de bedrijven die preventie reeds hoog in het vaandel dragen. Toch zou dat structureel voor iedereen kunnen gebeuren.

Gewaarborgd loon

De kost van ziekteverzuim wordt nu door bedrijven als evident aangenomen. Ze kunnen er ook niet veel aan doen omdat men niet weet waar de problemen juist zitten. Anderzijds is er ook de sociale zekerheid die de kosten snel op zich neemt. Na één maand valt de kost voor de werkgever weg, waardoor de prikkel om aan preventie te doen klein blijft. De maatschappij springt bij zodat de incentive om sneller terug gradueel aan het werk te gaan eveneens klein is. Het neemt de hefbomen om aan preventie en re-integratie te doen toch enigszins weg. Daarvoor moet de oorzaak van de kost wel in kaart gebracht worden. Een fysieke overbelastingsgraad en het ernstige ziekteverzuim zijn alvast twee concrete ideeën om het belang van ergonomie zichtbaar te maken.