Onderdelen van een ergonomiebeleid

Ergonomiebeleid

Een ergonomiebeleid heeft als doel om alle medewerkers gezond en wel aan het werk te houden. Daartoe situeert een preventiebeleid ergonomie zich op drie domeinen: aankoop/ontwerp, risicoanalyse en instructie.

Onderdelen ergonomiebeleid

Elke nieuwe werkpost zou moeten beantwoorden aan ontwerprichtlijnen waarin een aantal basisprincipes van de ergonomie zijn opgenomen. Bestaande werkposten dienen onderworpen te worden aan een risicoanalyse ergonomie. De verschillende risicofactoren worden geïnventariseerd en geëvalueerd om indien nodig te komen tot preventiemaatregelen. Tot slot is het nog aan de werknemer zelf om het werk correct uit te voeren volgens de minst belastende werkwijze. Daartoe dient specifieke instructie.

1. Aankoop en ontwerp

– ontwerprichtlijnen ergonomie in lastenboek architect
– opleiding ontwerprichtlijnen ergonomie voor engineering
– ergonomie in procedure drie groene lichten (bestellling-aankoop-levering)
– advies ergonomie bij aankoop installaties, machines en materiaal.

2. Risicoanalyse ergonomie

– permanente risico-inventarisatie: door werknemers, hiërarchische lijn, comité
– preventieve risicoevaluatie van elke werkpost om de vijf jaar: ergonoom
– nieuwe werkposten die niet volledig voldoen aan ontwerprichtlijnen
– bij verandering werkpost
– bij langdurig ziekteverzuim (> 4 weken) door fysieke overbelasting
– op advies van preventiedienst of werkgroep ergonomie
– op advies arbeidsgeneesheer of jaarcijfers ziekteverzui

3. Instructie: toolbox/opleiding/poster

– alle werknemers: sensibilisering voor ergonomie
– nieuwe werknemers: sensibilisering voor ergonomie
– blootgestelde werknemers: elke 3 jaar specifieke opleiding/toolbox

Actoren

Een preventiebeleid ergonomie moet verder gaan dan de figuur van preventieadviseur ergonomie. Zowel medewerkers op het terrein als management dienen doordrongen te zijn van ergonomie. Ergonomie is een bewuste strategie te zijn om kwaliteitsvol om te gaan met zijn medewerkers. De preventiedienst speelt daarin een coördinerende rol.

Actoren in een ergonomiebeleid

1. Werknemers

– melden van situaties die mogelijk een ergonomisch gevaar betekenen
– rapporteren ergonomische incidenten of voorvallen die actie vereisen
– deelnemen aan ergonomische risico-evaluaties
– volgen van een opleiding ergonomie

2. Hiërarchische lijn

– identificeren van taken met een ergonomisch risico
– opvolgen actieplan met preventiemaatregelen na de risico-evaluatie
– onmiddellijk actie ondernemen bij duidelijke ergonomische risico’s
– evalueren van de ondernomen acties of ze geschikt, effectief en duurzaam zijn
– opvolgen dat ergonomische training aan iedereen voorzien wordt

3. Management

– voorzien van nodige hulpmiddelen om een effectief ergonomie programma te implementeren
– verzekeren dat de risicoanalysestrategie en implementatie wordt uitgevoerd

4. Aankoopdienst en engineering

– aankopen of ontwerpen van nieuwe gebouwen, installaties of materiaal volgens ergonomische criteria
– opnemen van ergonomische criteria in lastenboek of specificaties voor nieuwe gebouwen, installaties en materiaal

5. Preventiedienst (met preventieadviseur ergonomie)

– communiceren van alle eisen uit ergonomieprogramma
– coördineren van acties binnen ergonomieprogramma
– ontwikkelen en uitvoeren van een effectieve risicoanalyse ergonomie
– implementeren plan met preventiemaatregelen
– uitvoeren van jaarlijkse analyse van ziekteverzuim ten gevolge van fysieke belasting
– geven van tips aan medewerkers op vlak van ergonomie

6. Werkgroep ergonomie

– ondersteunen in implementatie van ergonomieprogramma
– aanspreekpunt om ergonomische evaluatie aan te vragen
– identificeren van taken met een hoog risico
– deelnemen aan risicoanalyse ergonomie
– regelmatig samenkomen

Documenten

De preventieve risicoanalyse ergonomie maakt deel uit van het globaal preventieplan. De voorgestelde preventiemaatregelen worden opgenomen in het jaaractieplan. Zo speelt ergonomie een actieve rol in het dynamisch risicobeheersingssysteem. Alle interventies worden opgevolgd in een document, zodat de realisaties ook zichtbaar zijn.

Daarnaast zijn er nog handige documenten voor de preventieadviseur ergonomie die kunnen helpen bij het uitstippelen van een ontwerp- of aankoopprocedure of het ontwikkelen van een informatiestrategie.